Who we are

Board of directors

JBCE Organisation (as of 1 April 2017)

President
Jiro Takashima
President
Shimadzu Europa GmbH
Vice-Chairmen
Lars Bruckner
NEC
Secretary General
Kitayoshi Tsumita
Treasurer
Hiroshi Kojima
Canon
Directors
Satoru Shimizu
Panasonic
Norihiro Suzaki
Hitachi
Tetsuro Uruno
Fujitsu
Koshi Noguchi
Toshiba
Akihiro Ichimura
Mitsui Chemicals
Yuji Kawase
Mitsui & Co.
Tomohiro Inoue
Bridgestone
Marcus Rieker
Horiba